Κατάλληλο για πληθώρα εφαρμογών προστασίας επιφανειών.